VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A INFORMACE                                        O DÁRKOVÉM POUKAZU dále jen DP

 1. Dárkový Poukaz může být využit jako vhodný dárek při různých příležitostech, např. pro blízkou osobu, obchodní partnery, zaměstnance, apod.
 2. Platnost DP je 1 rok od data vystavení.
 3. Uplatnění DP probíhá tak, že uplatnitel/držitel DP kontaktuje anavi eshop na emajlu info@anavieshop.cz a sdělí, že má v úmyslu uplatnit DP číslo ..........
 4. Prodávající ověří platnost DP a pokud je vše v pořádku komunikuje s uplatnitelem, jakým způsobem si přeje DP uplatnit.
 5. Pojmem DÁRKOVÝ POUKAZ (dale jen DP) se rozumí produkt sestávající z předplaceného poukazu na nákup zboží v anavieshop.com
 6. Pojmy "kupující/držitel" se rozumí smluvní strana, která získala DP a hodlá ho uplatnit.
 7. Držitel DP může, ale nemusí, být kupujícím DP
 8. DP je možné uplatnit jen jednou. To znamená, že o rozdíl mezi hodnotou poukázky a hodnotou vaší objednávky přijdete. Vyberte si tedy raději ještě jeden produkt navíc a využijte poukázku naplno. Doplatek do výše částky za Vámi zvolené zboží je možny po domluvě s anavi eshopem.
 9. Hodnotu DP lze použít pouze na jeden nákup, jednou
 10. Na DP se nevztahuje záruka zpětného odkupu, nelze ho vyměnit ani za něj vrátit peníze, není možné na niěj dobít peníze a nelze ho vyměnit za hotovost ani převést jeho hodnotu na účet.
 11. Za ztracený nebo ukradený DP se peníze nevrací ani nevzniká nárok na jinou náhradu.
 12. Prodávající neposkytuje ve vztahu k tomuto DP žádné záruky, výslovně ani implicitně, a je zproštěn jakékoliv záruk v nejvyšší možné míře.
 13. Držení a uplatnění DP představuje přijetí našich obchodních podmínek a reklamačního řádu. Reklamační Řád
 14. DP není regulovaný produkt a neřídí se proto nařízeními o elektronických penězích nebo nařízeními o platebních službách, nemáte nárok na vrácení částky zůstatku DP.
 15. DP je možno uplatnit i jako částečnou úhradu na eshopu anavieshop s tím, že rozdíl je možno doplatit bankovním převodem, nebo odečtením hodnoty DP.
 16. Prodávající si vymezuje právo na omezení nebo ukončení platnosti DP, je-li k tomu okolnostmi donucen, například v případě "force majeure"
 17. DP je přenosný v tom smyslu, že konečnéhý příjemce/obdarovaný je prodávajícímu neznám až do uplatnění konkrétního DP. Při předávání DP je kupující/předávající povinen informovat nového držitele DP o všeobecných podmínkách používání
 18. Každý DP má jedinečné identifikační znaky a bez těchto znaků není DP platný
 19. Použití a uplatnění DP vydaného prodejcem je zamýšleno výhradně na nákup v eshopu anavieshop.com. Jakékoliv jiné použití není dovoleno.
 20. DP nelze směnit ani prodat a nezakládá nárok na výplatu jakékoli peněžní odměny či náhrady.
 21. DP nesmí být pozměňěn ani jinak upravován.
 22. DP může být vydán v elektronické podobě, stejně tak jako v papírové, dárkové podobě
 23. Jakmile platnost DP vyprší, nebude možné DP využít. Na vrácení peněz nemáte nárok.                                    Stížnosti a spory
 24. Před zahájením případných soudních řízení se pokusíme najít smírné řešení. Evropská komise nabízí platformu pro alternativní řešení sporů, kterou můžete navštívit na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm                               
 25. Prodejce jako správce údajů přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně uživatelských dat při nákupu DP prostřednictvím naší online platformy. Všechny osobní údaje, které shromažďujeme, jsou používány pouze zákonným způsobem a v souladu s nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679).
 26. Přečtěte si prosím jak nakládáme s Vašimi daty zde  GDPR/DATA PROTECTION
 27. Pokud změníte ohledně pořízení DP můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od data nákupu. Za odstoupení od smlouvy v této lhůtě vám nebude účtován žádný poplatek. Peníze, které jste zaplatil/a Vám do dvou tydnu v plné výši vrátíme na Váš bankovní účet
 28. Peníze je možné vrátit výhradně osobě, která DP zakoupila.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND INFORMATION ABOUT THE GIFT VOUCHER, hereinafter referred to as GV

 1. The Gift Voucher can be used as a suitable gift on various occasions, e.g. for a close person, business partners, employees, etc.
 2. The GV is valid for 1 year from the date of issue.
 3. The application of GV takes place in such a way that the applicant/holder of GV contacts the anavi eshop via email info@anavieshop.cz and informs that he|she intends to use the GV number ..........
 4. The seller verifies the validity of the GV and, if everything is in order, communicates with the claimant how he wishes to apply the GV.
 5. The term GIFT VOUCHER (hereinafter referred to as GV) means a product consisting of a prepaid voucher for the purchase of goods at anavieshop.com
 6. The term "buyer/holder" means the contractual party that has obtained the GV and intends to exercise it.
 7. The GV holder may or may not be the GV buyer
 8. GV can only be used once. This means that you will lose the difference between the value of the voucher and the value of your order.       You may choose one more product and pay the difference.
 9. GV can exclusively be used for one purchase, once
 10. GV is not subject to a buyback guarantee, cannot be exchanged or refunded, cannot be recharged and cannot be exchanged for cash or transferred to an account.
 11. There is no refund or claim for any other compensation for a lost or stolen GV.
 12. Seller makes no warranties, express or implied, in relation to this GV and disclaims any warranties to the fullest extent possible.
 13. Possession and use of GV constitutes acceptance of our terms and conditions and complain procedure. Return Policy
 14. GV is not a regulated product and is therefore not governed by the Electronic Money Regulations or the Payment Services Regulations, you are not entitled to a refund of the GV balance amount.
 15. The GV can also be used as a partial payment at the anavieshop, with the fact that the difference can be paid by bank transfer or upon other agreement.
 16. The seller reserves the right to limit or terminate the validity of the GV if he is forced to do so by circumstances, for example in the case of "force majeure"
 17. GV is transferable in the sense that the final recipient is unknown to the seller until the specific GV is applied. When handing over a GV , the buyer/transferor is obliged to inform the new GV holder about the general conditions of use
 18. Each GV has unique identification characters and without these characters the GV is not valid
 19. The use and application of the GV issued by the seller is intended exclusively for purchases in the anavieshop.com Any other use is not permitted.
 20. GV cannot be exchanged or sold and does not entitle you to the payment of any monetary reward or compensation.
 21. The GV may not be changed or modified in any other way.
 22. GV can be issued in electronic form, as well as in paper, gift form
 23. Once the GV expires, it will not be possible to use the GV. You are not entitled to a refund.                      Complaints and disputes
 24. We will try to find an amicable solution before starting any legal proceedings. The European Commission offers an alternative dispute resolution platform that you can visit at this link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm             Protection of personal data
 25. The seller, as a data controller, takes all necessary measures to protect user data when purchasing GV through our online platform. All personal data we collect is used only in a lawful manner and in accordance with the regulation on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data (regulation of the European Parliament and of the Council 2016/679).
 26. Please read how we handle your data here  GDPR/DATA PROTECTION
 27. If you change the purchase of GV, you can withdraw from the contract within 14 days from the date of purchase. You will not be charged for withdrawing from the contract within this period. We will return the money you paid in full to your bank account within two weeks.
 28. Money can only be returned to the person who purchased the GV.