REKLAMAČNÍ ŘÁD/RETURN POLICY 

1/ Vrácení zboží nebo výměna do 14 dnů bez uvedení důvodu

 • zboží nenoste, nepoužívejte
 • pečlivě zabalte do původních obalů
 • přidejte kopii faktury-daňového dokladu a dárek/ky, pokud byl|y součástí vyplňte a odešlete formulář/reklamační protokol na email: info@anavieshop.cz
 • vyčkejte na zprávu o příjezdu kurýra, který zásilku vyzvedne,
 • POŠTOVNÉ A POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY V TUTO CHVÍLI NEHRADÍTE, ČÁSTKA VÁM BUDE ODEČTENA OD VRACENÉ ČÁSTKY. ČÁSTKA VÁM BUDE SDĚLENA PŘEDEM
 • rozbalení balíčku bude monitorováno, zboží zkontrolováno pokud je zboží v pořádku a byly splněny všechny podmínky, peníze Vám pošleme na účet do 14 dnů.

2/ Reklamace zboží z důvodu vadného plnění do 24 měsíců od koupě        

 • vyplňte a odešlete formulář na email: popište detajlně vadu zboží, přidejte fotografie. info@anavieshop.cz věc posoudíme naši odborníci nejprve na základě Vámi zaslaných informací o výsledku Vás budeme informovat do 3 pracovních dnů.
 • pokud bude reklamace uznána jako důvodná, vyčkejte na zprávu o příjezdu kurýra DHL, který zásilku vyzvedne. POŠTOVNÉ NEHRADÍTE
 • rozbalení balíčku bude monitorováno, zboží zkontrolováno a znovu posouzeno, nabídneme jedno z řešení: odstranění vady/úpravu/opravu/výměnu části produktu/výměnu celého produktu/nabídku jiného produktu/vrácení peněz, Produkt po vyřízení reklamace zašleme kurýrem zpět do 4 týdnů, nebo dle dohody od návrhu POŠTOVNÉ NEHRADÍTE
 • pročtěte si prosím pozorně detajlně Všeobecné Obchodní Podmínky, kde jsou popsány situace, kdy nebude možno reklamaci uznat. VOP zde   Obchodní podmínky

Pokud taková situace nastane, nabídneme Vám řešení za úplatu. Opravený/upravený produkt zašleme kurýrem zpět do 4 týdnů od návrhu/domluvy na odstranění vady/úpravy produktu. POŠTOVNÉ A POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY HRADÍTE . ČÁSTKA BUDE SDĚLENA PŘEDEM.

Důležité informace                                                            

A/ Pokud nastane situace, že si zákazník nepřevzal od kurýra zboží, nebyl doma, neotevřel, kurýr Vás nenašel, a podobně, bude učiněn druhý pokus o doručení. Pokud se doručení nezdaří ani druhým pokusem, každý další pokus bude zpoplatněn částkou Kč 650.-, splatnou předem na účet prodávajícího.

B/ Pokud kupující neuhradí poštovné, bude zboží uskladněno u prodávajícího až do doby, kdy bude poštovné zaplaceno, nejdéle však šest měsíců. (6 měsíců). Po uplynutí této lhůty bude zboží nabídnuto do prodeje a utržené peníze budou po odečtení nákladů poukázány na účet kupujícího, nebo zaslány složenkou na jeho poslední známou adresu.

C/ Pokud se peníze vrátí prodávajícímu jako nedoručitelné, budou tyto prostředky vedeny jako nedoručitelné po dobu 12 měsíců, po uplynutí této lhůty budou darovány na charitativní účely.

D/ Tento reklamační řád se nevztahuje na zboží, které zákazník obdržel od Společnosti bezúplatně nebo za symbolickou 1Kč. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat žádná práva spotřebitele dle platné legislativy.

E/ Vztahy a případné spory, vzniklé na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky u příslušných soudů České republiky, nebo případné spory mezi Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.adr.coi.cz emajl: adr@coi.cz .

Záruční podmínky                                                                            A/ Záruční podmínky se řídí příslušnými zákony a předpisy platnými v České Republice. Konkrétně je to zákon číslo 89/2012 Sb., dále občanský zákoník číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a Reklamačním řádem prodejce Uplatnit záruku je možné na vady výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby nebo skrytou vadou technologického postupu.

B/ Reklamované zboží musí být čisté, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta.

C/ Záruční podmínky se nevztahují na vady produktu vzniklé v důsledku opotřebení způsobené obvyklým nebo nadměným užíváním, oxidací, nevhodným užíváním, povrchové poškrábáni, mechanické poškození, prasknutí drahokamu po pádu nebo uhozením o tvrdou plochu.

Více najdete ve Všeobecným obchodních podmínkách                                            Obchodní podmínky

D/ Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

 stav ke dni 20.10.2022


1/ Return or Exchange of goods within 14 days without giving a reason

 • do not wear or use the goods
 • carefully pack in the original packaging
 • add a copy of the invoice and ADD AS WELL GIFT/S , if they were included fill in and send the return form to email: info@anavieshop.cz wait for the message about the arrival of the courier who will pick up the package, POSTAGE AND INSURANCE WILL NOT BE PAID AT THIS MOMENT, BUT THE AMOUNT WILL BE DEDUCTED FROM THE RETURNING AMOUNT. PRICE WILL BE COMMUNICATED IN ADVANCE.
 • the unpacking of the package will be monitored, the goods checked if the goods are in order and all conditions have been met, we will send the money to your account within 14 days.

2/ Return due to a defect /within 24 months of purchase)

 • fill in and send the form to email: describe the defect in detail, add photos. info@anavieshop.cz
 • our experts will assess the matter first, based on the information sent by you, we will inform you about the result within 3 working days. if the claim is recognized as justified, wait for the info about arrival of courier who will pick up the shipment. POSTAGE WILL NOT BE PAID BY YOU! the unpacking of the package will be monitored, the goods checked and reassessed, we will offer one of the solutions: removal of the defect/modification/repair/exchange of part of the product/exchange of the entire product/offer of another product/refund. We will send the product after handling the complaint by courier back within 4 weeks, or according to the agreement from the proposal YOU DO NOT PAY POSTAGE
 • please carefully read the General Business Terms and Conditions, which describe the situations in which it will not be possible to accept the claim.       Terms&Conditions

If such a situation arises, we will offer you a solution for a fee. We will send the repaired/adjusted product back by courier within 4 weeks of the proposal to remove the defect/adjustment of the product. YOU PAY POSTAGE AND INSURANCE OF THE SHIPMENT, PRICE WILL BE COMMUNICATED IN ADVANCE

Important information                                                                 A/ If the situation arises that the customer did not collect the goods from the courier, was not at home, did not open, or similar or the courier did not find you, etc., a second delivery attempt will be made. If the delivery fails even after the second attempt, each subsequent attempt will be charged with the amount of Eur 30.- payable in advance to the seller's account.                              

B/ If the buyer does not pay the postage, the goods will be stored at the seller's place until the postage is paid, but no longer than six months. (6 months). After the expiration of this period, the goods will be offered for sale and the collected money will be transferred to the buyer's account, after deducting all costs, or sent by money order to his last known address.

C/ If the money is returned to the seller as undeliverable, these funds will be kept as undeliverable for a period of 12 months. if there will be no claim - hey will be donated to a charity.

D/ This complaint procedure does not apply to goods that the customer received from the company free of charge or for a symbolic 1 CZK. Such goods fulfill the terms of the gift contract and no consumer rights can be applied to them according to the applicable legislation.

E/ Relations and any disputes arising based on the Purchase Agreement will be resolved exclusively according to the law of the Czech Republic in the relevant courts of the Czech Republic, or any disputes between the company and the buyer can also be resolved out of court. In the event that a consumer dispute arising from the Purchase Agreement arises between the seller and the consumer, which cannot be resolved by mutual agreement, the consumer can contact the body for out-of-court dispute resolution, which is, for example, the Czech Trade Inspection www.adr.coi.cz 

Warranty conditions      

A/ Warranty conditions are governed by the relevant laws and regulations in force in the Czech Republic. Specifically, it is Act No. 89/2012 Coll., and Civil Code No. 634/1992 Coll. On consumer protection, both as amended, and the Seller's Complaints Procedure, It is possible to apply the warranty for product defects that arose during the warranty period due to a demonstrable manufacturing defect or a hidden defect in the technological procedure.

B/ Returned goods must be clean, free of all impurities and in accordance with hygiene regulations or general hygiene principles. Otherwise, the claim may be rejected.

C/ The warranty conditions do not apply to products defects resulting from wear and tear caused by normal or excessive use, oxidation, improper use, surface scratches, mechanical damage, cracking of the gem after falling or hitting it on a hard surface.      

You can find more in the General Terms and Conditions. Terms&Conditions

D/ The buyer acknowledges that in case of exchange of the product or its part (as part of the settlement of the complaint), a new period for liability will start 

valid from 20.10.2022