PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1/ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je firma Cosmoincentive s.r.o., IČ 26167832 , se sídlem Charvatova 3 , 11000 Praha 1 (dále jen: "správce"). Kontaktní údaje správce jsou: info@anavieshop.com

2/ ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správce zpracovává Vaše osobní údaje jméno, příjmení, emajlovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, bankovní spojení za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, v rozsahu uvedeném na smlouvě, v objednávce, nebo v reklamačním protokolu, relevantní emajlovou korespondenci a taktéž údaje, které vědomě a dobrovolně poskytnete v rámci plnění jednotlivých zakázek (např. údaje o rodinných příslušnících nebo blízkých osobách)

3/ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K uchování Vaší transakční historie a výsledků reklamačního řízení, příjem a vyřízení a plnění zakázek, prodej, tvoření účetních dokladů a fakturace zákazníka, obchodní komunikace, plnění všech práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi, vyřizování uplatněných reklamací, Ochrana práv Správce (např. vymáhání dlužných částek), Vedení účetnictví, přímý marketing včetně základní profilace a zasílání obchodních sdělení (např. zasílání novinek, slevových nabídek nebo pozvánek na marketingové akce) elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS), pokud tento způsob marketingové komunikace předem neodmítnete Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky i v papírové podobě. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce anavieshop.com potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

4/ ZÁKONNÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi a plnění zákonných povinností. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné přijmout/vyřídit Vaši objednávku/zakázku nebo reklamaci. Správce je oprávněn také zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce (např. vymáhání pohledávek po zákaznících, obrana v soudních sporech).

5/ KOMU MOHOU BÝT POSKYTNUTY NEBO ZPŘÍSTUPNĚNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? Kromě Správce může Správce též pověřit třetí strany na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (např. IT firma, marketingová agentura,), Česká pošta , Kurýrní služba DHL, system eshopu firma Webnode AG, Google Analytics, banka příjemce, platební brána stripe. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dalším třetím osobám v případě, že zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce (např. advokáti), případně při doručování písemné komunikace např. Česká pošta

Mohou být osobní údaje předány do zemí mimo Evropskou Unii? Údaje o Vás nebudou námi předávány/poskytnuty/prodány  mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

6/ JAK DLOUHO BUDOU ÚDAJE O VÁS UCHOVÁNY? Osobní údaje (kontakty, nákupní historie, obchodní a marketingová komunikace) budou uchovávány po dobu trvání činnosti Správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle po dobu 5 kalendářních let od posledního obchodního kontaktu s Vámi. Daňové doklady a účetní záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejdéle 10 let od konce účetního období).

7/ JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA? *Na informace o zpracování Vašich osobních údajů. *Na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci *Na opravu osobních údajů *Na výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajPrávo na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů, budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů nebo uplatníte námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce)

MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY A SKARTOVÁNY MŮŽETE TAKÉ KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY. (pokud to nebude v protikladu s platnými zákony).

Veškeré své žádosti zasílejte na emajl: cosmoincentive@cosmoincentive.cz Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

8/ Zabezpečení osobních údajů 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího; 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů. 3. Při povinném dlouhodobém skladování nezbytných dat je využit externí disk, chráněný heslem, uzamčen a chráněn několika vrstvami zabezpečení. V listinné podobě jsou dokumenty uloženy na bezpečném místě, chráněny fyzicky zámky trezorového typu a nemají k nim přístup žádní lidé, kromě správce.

9/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce. 20.10.2022

COOKIES A JINÉ NÁSTROJE

Co jsou Cookies? Cookies (anglicky sušenky) jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.

K čemu slouží Cookies? Cookies slouží k tomu, aby web jednodušeji a rychleji identifikoval stejného návštěvníka webu, jeho chování, dobu trvání návštěvy, co ho nejvíce zajímá apod. Tato data sbírají Cookies aby si Vás web již pamatoval a při Vaší další návštěvě Vám vše urychlil a usnadnil Když se později vrátíte, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies tedy usnadňují personalizaci a též autentifikaci. Cookies také slouží jako měřící, statistický a analytický nástroj.

Jaké Cookies jsou používány? Cookies třetích stran - Webnode, Google Analytics, Facebook, Instagram Cookies třetích stran slouží zejména pro: *zlepšení funkcionality *reklamu a marketing *sledování a ukládání Vašeho chování na stránkách, tedy - jak dlouho si a co prohlížíte, odkazy na které klikáte, informace o Vašem prohlížeči, místě a druhu webového připojení, IP adresu a to zejména pro personalizaci reklamy

Na stránkách anavieshop.com jsou funkční i Cookies třetích stran, které mohou používat různé Cookies a další diagnostické a analytické nástroje. Jedná se o tyto třetí strany: Webnode, Google Analytics, Facebook, Instagram. Každá s těchto společností má svou politiku ochrany a ukládání dat, doporučuji se s nimi seznámit na jejich webech.

Webnode: https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/           Google: https://www.google.it/analytics/learn/privacy.html                 Facebook: https://www.facebook.com                                                    Instagram: https://www.instagram.com                                        https://www.dhl.com/cz-cs/home/paticka/mistni-oznameni-o-ochrane-soukromi.html                                                               https://www.ceskaposta.cz/informace-o-webu-a-cookies

Jak můžete ovlivnit/vypnout/vymazat Cookies *Na svém webovém prohlížeči - v nastavení webu - můžete zablokovat soubory Cookies což ale může mít dopad na některé funkce prohlížeče, nebo web.stránky *Na webu (prohlížeči) si nastavte jaké Cookie povolíte *Cookies vymažete tak, že ručně vymažete historii včetně Cookies a mezipaměti.

Vemte prosím na vědomí, že vymazáním historie, Cookies, mezipaměti se smažou i některá nastavení webů a Vaše přihlašovací údaje k nim. Dotazy pište na emajl: info@anavieshop.com       Stav k 20.10.2022


GDPR | PRIVACY POLICY

PROCESSING AND PROTECTING YOUR PERSONAL DATA

1/ BASIC PROVISIONS The administrator of personal data according to Article 4 point 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: "GDPR") is the company Cosmoincentive s.r.o., ID 26167832, with registered office at Charvatova 3, 11000 Prague 1 (hereinafter: "administrator"). The administrator's contact details are: info@anavieshop.com

2/ SOURCES AND CATEGORIES OF PROCESSED PERSONAL DATA The administrator processes your personal data: name, surname, email address, telephone number, residential address, bank account for the purpose of processing an electronic order, making a delivery, to the extent specified in the contract, in the order, or in the complaint protocol , relevant email correspondence and also data that you knowingly and voluntarily provide as part of the fulfillment of individual orders (e.g. data on family members or close people)

3/ PURPOSES OF PERSONAL DATA PROCESSING To preserve your transaction history and the results of the complaint procedure, receiving and processing and fulfilling orders, sales, creating accounting documents and invoicing the customer, business communication, fulfilling all rights and obligations arising from the contract concluded between the Administrator and you , processing of complaints, Protection of the Administrator's rights (e.g. recovery of owed amounts), Accounting, direct marketing including basic profiling and sending commercial messages (e.g. sending news, discount offers or invitations to marketing events) by electronic means (e.g. e-mail) , SMS), if you do not reject this method of marketing communication in advance Personal data are processed electronically as well as on paper form. A contract cannot be concluded without providing personal data. By submitting an electronic order on the anavieshop.com website, the buyer confirms that he has been familiar with the terms of personal data protection and that he accepts them in their entirety.

4/ LEGAL AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA The legal reason for the processing of personal data is the fulfillment of the contract between you and the administrator according to Article 6, paragraph 1 letter b) GDPR, the administrator's legitimate interest in providing direct marketing (especially for sending business communications and newsletters) pursuant to Article 6, paragraph 1 letter f) GDPR. Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (in particular for sending business communications and newsletters) pursuant to Article 6, paragraph 1 letter a) GDPR in connection with § 7 paragraph 2 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services in the event that no goods or services have been ordered. The administrator is authorized to process your personal data, which is necessary for the fulfillment of the contract concluded with you and the fulfillment of legal obligations. The provision of personal data is a legal or contractual requirement and without this data it will not be possible to accept/deal with your order or complaint. The administrator is also entitled to process your personal data due to the legitimate interests of the administrator (e.g. recovery of claims from customers, defense in legal disputes).

5/ TO WHOM MAY YOUR PERSONAL DATA BE PROVIDED OR MADE ACCESSIBLE? In addition to the Administrator, the Administrator can also authorize third parties based on a contract for the processing of personal data (e.g. IT company, marketing agency), Czech Post, DHL courier service, Webnode AG eshop system, Google Analytics, recipient's bank, Stripe payment gateway. Your personal data may be provided to other third parties in the event that disclosure is an obligation established by law (e.g. law enforcement authorities, courts) or personal data is disclosed for the purpose of protecting the controller's rights (e.g. lawyers), or when delivering written communication e.g. Czech Post.                                                  Can personal data be transferred to countries outside the European Union? We will never  transferr/give/sell your data outside the European Union, or European Economic Area.

6/ HOW LONG WILL YOUR DATA BE KEPT? Personal data (contacts, purchase history, business and marketing communications) will be kept for the duration of the Administrator's activity, unless you object to the processing for direct marketing purposes. If you object to direct marketing, we will keep your personal data for a maximum of 5 calendar years from the last business contact with you. Tax documents and accounting records will be kept for the period determined by the relevant legal regulations (no longer than 10 years from the end of the accounting period).

7/ WHAT ARE YOUR RIGHTS? *For information on the processing of your personal data. *To access personal data, including the right to a copy of your personal data and to the transferability of your personal data to another administrator *To correct personal data *To delete (if an objection is raised against direct marketing or the period for keeping personal data expires) The right to limit processing (if question the accuracy of processed personal data, request restriction of processing instead of erasure of personal data, or object to processing due to legitimate interests of the controller)

YOU CAN OBJECT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR DIRECT MARKETING PURPOSES AND THE PERSONAL DATA WILL BE DELETED AND SHREDDED YOU CAN ALSO OBJECT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR OTHER LEGITIMATE INTERESTS OF THE CONTROLLER AND THE PERSONAL DATA WILL BE DELETED. (unless it conflicts with applicable laws). Send all your requests to the email: cosmoincentive@cosmoincentive.cz You also have the right to contact the Office for the Protection of Personal Data at any time with your initiative or complaint

8/ Security of personal data 1. The administrator declares that he has taken all appropriate technical and organizational measures necessary to secure the buyer's personal data; 2. The administrator has taken technical measures to secure data stores of personal data, in particular securing computer access with a password, using an anti-virus program and regular computer maintenance. 3. For mandatory long-term storage of necessary data, an external disk is used, protected by a password, locked and protected by several layers of security. In paper form, the documents are stored in a safe place, physically protected by safe-type locks and no people, except the administrator, have access to them.

9/ FINAL PROVISIONS By submitting an order from the online order form, you confirm that you are familiar with the terms of personal data protection and that you accept them in their entirety. You agree to these terms and conditions by ticking your consent via the online form. By checking consent, you confirm that you are familiar with the terms of personal data protection and that you accept them in their entirety. The Administrator is entitled to change these Rules at any time. He is obliged to publish the new version of the Rules on his website. 20/10/2022

COOKIES AND OTHER TOOLS                                                                            What are Cookies? Cookies are short text files generated by a web server and stored on a computer via a browser.

What are Cookies for? Cookies are used to enable the website to more simply and quickly identify the same website visitor, his behavior, the duration of the visit, what he is most interested in, etc. These data are collected by Cookies so that the website already remembers you and makes everything faster and easier for you on your next visit. you return later, the browser will send the stored cookie back and the server will thus retrieve all the information it previously stored with you. Cookies therefore facilitate personalization and also authentication. Cookies also serve as a measurement, statistical and analytical tool.

What cookies are used? Third-party cookies - Webnode, Google Analytics, Facebook, Instagram Third-party cookies are mainly used for: *improving functionality *advertising and marketing *monitoring and saving your behavior on the pages, i.e. - how long and what you view, links you click on, information about your browser, location and type of web connection, IP address, especially for advertising personalization

Third-party Cookies are also functional on the anavieshop.com website, which may use various Cookies and other diagnostic and analytical tools. These third parties are: Webnode, Google Analytics, Facebook, Instagram. Each of these companies has its own data protection and storage policy, I recommend that you familiarize yourself with them on their websites.

Webnode: https://www.webnode.cz/pravidla-ochrany-soukromi/           Google: https://www.google.it/analytics/learn/privacy.html                  Facebook: https://www.facebook.com                                                     Instagram: https://www.instagram.com                                   https://www.dhl.com/cz-cs/home/paticka/mistni-oznameni-o-ochrane-soukromi.html                                                                https://www.ceskaposta.cz/informace- about-web-and-cookies

How you can influence/disable/delete cookies *On your web browser - in the web settings - you can block cookies, which may have an impact on some functions of the browser or web pages *On the website (browser), set which cookies you allow *Delete cookies by manually deleting history including Cookies and cache.

Please note that deleting the history, cookies, and cache will also delete some website settings and your login information. Email questions to:    info@anavieshop.com                             Status as of 10/20/2022